Provozujeme čistírnu odpadních vod obec Vestec

TS Dolnobřežanska, s.r.o. divize VaK informují – Čistírna odpadních vod ve zkušebním provozu

V prosinci 2015 byla úspěšně uvedena do zkušebního provozu nově intenzifikovaná čistírna odpadních vod ve Vestci. Investorem díla byla obec Vestec a celkové náklady dosáhly téměř 65 milionů korun včetně DPH. Dílo bylo financováno z prostředků obce, Evropské unie a Státního fondu pro životní prostředí.

Při přestavbě čistírny byly využity moderní technologie, aby čištění splňovalo veškeré parametry čištění odpadních vod s ohledem na životní prostředí. Čistírna bude sloužit pro občany Vestce, ale i pro rychle se rozvíjející komerční zónu. Její kapacita je již dopředu zvýšena až pro 10 000 EO s ohledem na budoucí rozvoj Vestce. Čistit se zde budou jak splaškové odpadní vody, tak odpadní vody dešťové, za použití mechanicko – biologické technologie čištění. Čistírna ročně vyprodukuje několik tun kalu, z čehož je více jak 90 % použito na rekultivace a zbytek materiálu je deponován na skládku. Čistírnu odpadních vod provozují na základě nájemní smlouvy Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.

„V nové čistírně odpadních vod pracují kvalifikovaní zaměstnanci, kteří denně dohlíží na její správné fungování. Na celý proces čištění pak dohlíží ještě počítač, který hlídá nastavené parametry. Technické služby ve spolupráci s obecním úřadem chystají tvz. Den otevřených dveří, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout celý proces čištění s odborným výkladem. Běžný občan se tak bude moci dozvědět, co se děje s  vodou, kterou denně spotřebovává. K nám voda přijde jako voda odpadní, projde složitým procesem čištění, a následně ji navracíme zpátky do přírody,“ vysvětluje Milan Petrus, zastupující vedoucí divize vodovodů a kanalizací Technických služeb Dolnobřežanska, s.r.o.

Každý, kdo je připojen, nebo se nově napojuje na veřejnou kanalizaci, uzavírá smlouvu s provozovatelem kanalizace, ve které je uvedeno, že odpadní voda  vypouštěná do kanalizace musí mít parametry podle obecně platných zákonů a kanalizačního řádu pro příslušnou obec.  Kanalizační řád, který je dostupný na obecním úřadě a u provozovatele kanalizace, je většinou stanovením pravidel a limitů parametrů pro odpadní vody od právnických osob, provozoven nebo firem, a většinou každý takovýto subjekt zná parametry svých odpadních vod, které získá z laboratorního rozboru.

Limity v kanalizačním řádu jsou stanoveny podle velikosti a schopnosti čistírny odpadních vod dané obce.  Obecným pravidlem však je, že každý napojený subjekt je povinen předcházet vzniku odpadů, a platí to i u odpadních vod. Jeden neukázněný znečišťovatel dokáže např. těžkými kovy znehodnotit celou produkci kalu ČOV, která se pak i s cennými živinami pro zemědělství musí uložit jako nebezpečný odpad za desetinásobnou cenu. Že tak astronomicky stoupnou náklady na čištění odpadních vod je zcela jasné.

Pro běžného obyvatele napojeného na kanalizaci platí pravidlo, že do kanalizace vypouští odpadní vody běžně znečištěné každodenní lidskou činností, tedy hygienou, užíváním toalety, úklidu, praní, mytí nádobí apod.

Je to jednoduché a stačí se jen trochu zamyslet nad tím, co do odpadu vylejete, co se s ním pak děje. U většiny výrobků jsou dnes obaly opatřené doporučením na jeho likvidaci. A že všechno tekuté nemusí být odpadní voda, ale už může jít o odpad, by mělo zajímat každého.

Na závěr tedy seznam látek, které rozhodně do kanalizace nepatří:

–         Biologický odpad – zbytky z jídel, ovoce a zeleniny
–         Tuky a oleje – fritovací a ostatní oleje z domácností
–         Veškeré hygienické potřeby – vložky, inkontinenční pleny, hygienické tyčinky apod.
–         Léky
–         Chemické látky, jedy, žíraviny, kyseliny
–         Zbytky čistících prostředků
–         Těžké kovy (náplně rtuťových teploměrů)
–         Staré barvy a ředidla
–         Výbušniny, hořlavé látky, omamné látky, pesticidy
–         Radioaktivní látky
–         Infekční a karcinogenní látky
–         Biologicky nerozložitelné tenzidy
–         Organická rozpouštědla
–         Ropné látky, mazadla, oleje
–         Silážní šťávy
–         Průmyslová a statková hnojiva
–         Látky, které změní barvu vody
–         Látky, které by mohli způsobit ucpání potrubí

IMG_0991

Voda v jedné ze závěrečných fází čištění na ČOV Vestec

Mohlo by vás zajímat...

Napsat komentář